fbpx

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató felnőttképzési tevékenységünkhöz

Profiles International Hungary Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.; levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 24., V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-681312; adószám: 11883809-2-41, képviseli: Székely Gábor ügyvezető igazgató ; weblap: www.profiles.hu) , mint adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Adatkezelésünkkel kapcsolatban a profiles@profiles.hu címen e-mail-ben vagy a Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6. címre megküldött levélben kérhet tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

 

Adatvédelmi tisztviselőnk adatai:

Név: Gyetvai Balázs

elérhetősége: Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6.

email címe: adatkezeles@profiles.hu

 

Az adatkezelés célja:

A Profiles International Hungary Kft felnőttképzési tevékenysége során jelenleg kizárólag bejelentéshez kötött képzéseket szervez, így ezek jogszabályi előírásainak kell megfelelnünk adatkezelésünk során.

A felnőttképzési törvény alapján az adatkezelés célja a felnőttképzési szerződés megkötése (illetve annak elkészítése); a megrendelő által delegált résztvevők beazonosítása; a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; továbbá kapcsolattartás a jelentkezővel.

Amennyiben képzésünk saját formátumú tanúsítvánnyal, vagy egyéb, a képzést lezáró hivatalos okirattal zárul, úgy annak kitöltéséhez személyes adatait kezeljük (név, szül. hely, idő), ill. a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kiállított tanúsítványok esetén a jogszabályban előírt adatokat kezeljük. Az utóbbi esetben a tanúsítványok a felnőttképzési irányítási szerv rendszerében tárolódnak, az adatok kezelése a felnőttképzési irányítási szerv felelőssége és hatásköre.

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződésben foglalt adatok kezelésének jogalapja a jogszabályi kötelezettség (Felnőttképzési törvény 13.§, 16.§, 21.§; és a 11/2020 (II.7.) Kormányrendelet 21.§-ában foglaltak) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (az Általános Adatvédelmi Rendeletnek) megfelelően kezeljük.

Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő rögzítésének célja a képzés megszervezéséhez, képzésen résztvevővel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok belső nyilvántartása, az ügyviteli rendszer működtetése.

 

Az adatok forrása:

Az adatok forrása az Ön által kitöltött online adatlap, valamint ügyfélszolgálatunkkal zajló egyéb kommunikáció. Az adatokat kizárólag a felnőttképzési tevékenység megvalósításához, annak jogszabályban előírt feltételeinek teljesítéséhez használjuk fel. Az adatlapot a Google rendszerében, saját domain-ünk keretében működtetjük, adatait semmilyen esetben nem adjuk ki arra illetéktelen harmadik személy számára. (A Google adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban ld.: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

 

A kezelt adatok köre:

A Felnőttképzési törvény alapján a képzésen történő részvétel esetén felnőttképzési szerződés kerül megkötésre Ön és a Profiles International Hungary Kft között, mely szerződésben a Felnőttképzési törvény 13.§-a alapján a 11/2020. (II.7.) Kormányrendelet 21.§-a által meghatározott személyes adatokat kezeljük: nemét, oktatási azonosítóját, legmagasabb iskolai végzettségét, viselt és születési nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, e-mail címét, telefonszámát.

 

Az adatok továbbítása

A kötelező adatszolgáltatás alapján Ön nyilatkozhat arról, hogy a Felnőttképzési törvény és a 11/2020 (II.7.) Kormányrendelet alapján a fentiek közül alábbi adatait (név, születési hely, idő, anyja neve és/vagy e-mail címe és/vagy adóazonosító jele) a Profiles International Hungary Kft rögzítheti-e a rendszerbe és továbbíthatja-e a hatóság felé az oktatási azonosítójának a Profiles International Hungary Kft általi lekérésekor/megigénylésekor. Amennyiben az adatok továbbítását tiltja, az oktatási azonosító lekérését/igénylését követően a jelzett adatok törlődnek a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felnőttképzési szerződéseket, a jelenléti íveket a Felnőttképzési törvény 16.§ a) és c) pontja alapján 8 évig őrizzük.

Amennyiben Ön a felnőttképzési szerződés megkötése során úgy nyilatkozott, hogy bizonyos személyes adatainak a Profiles International Hungary Kft általi hatóság felé történő továbbítását megtiltja, ezen esetben az oktatási azonosító lekérdezését/megigénylését követően a továbbításra tiltott adatait a hatóság törli a rendszerből. Amennyiben oktatási azonosítóját már a jelentkezés során megadja számunkra, úgy kizárólag a statisztikai célból kötelezően megadandó adatait (neme, legmagasabb iskolai végzettsége, születési éve) rögzítjük a Felnőttképzési Adatszolgáltatási rendszerben, jogszabályi kötelezettségünknek megfelelve. Az adatok a felnőttképzési törvény alapján (jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) azonban a Profiles International Hungary Kft, mint Adatkezelő saját rendszerében továbbra is tárolásra kerülnek.

 

Adatkezelők és adatfeldolgozók

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Profiles International Hungary Kft (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.; levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 24., V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-681312; adószám: 11883809-2-41, képviseli: Székely Gábor ügyvezető igazgató ; weblap: www.profiles.hu), e-mail: profiles@profiles.hu.

 

Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Profiles International Hungary Kft gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az esetben erről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen legkésőbb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.) ;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Ön kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Önt tájékoztatja.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére más jogszerű ok alapján kerül sor.

Jogszerű ok lehet, ha az adatkezelés:

 1. a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (ebben az esetben Ön a fentiek szerint a hozzájárulását visszavonhatja).

A fenti 1-5. pontokban írt kérelmek bármelyikét az profiles@profiles.hu e -mail címre vagy a Profiles International Hungary Kft, 1137 Budapest, Pozsonyi út 24., V. em. 1. címre kérjük megküldeni.

 

 1. Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha adatvédelmi incidens történik és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről.

A jogszabály alapján Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR és az Info tv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a Profiles International Hungary Kft -nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ; honlap: www.naih.hu ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

Hatályos: 2020.11.16-tól