fbpx

Adatkezelés Digicp

Tájékoztató Profiles XT felméréssel kapcsolatos adatkezelésről

 

A Profiles XT („PXT”) a teljesítményt befolyásoló legfontosabb viselkedésbeli tulajdonságok, kognitív készségek, valamint a szakmai érdeklődés, motiváció feltérképezésének és ezek alapján a várható teljesítmény előrejelzésének eszköze.
Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a DIGIC az Ön által megpályázott állásra a
legmegfelelőbb jelölt kiválasztásának folyamata kapcsán használja ezt az eszközt és
visszajelzést adjon Önnek személyes eredményei kapcsán, úgy kérjük, vegyen részt az ún. Profiles XT kompetencia felmérésben („Felmérés”) egy e-mailben kapott linken található kérdőív kitöltésével.

 

Az adatkezelés

 

A Profiles International Hungary Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 24. 5. em. 1, cégjegyzékszám: 01-09-681312, képviseli: Székely Gábor ügyvezető, e-mail: profiles@profiles.hu) („ Profiles” ) – többek között – Profiles XT Felmérések végzésével foglalkozik. A Felmérés elvégzésére a DIGIC Pictures Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Hz épület; cégjegyzékszám: 01-09-693165, képviseli: Jankovics Petra HR igazgató, e-mail: petra.jankovics @digicpictures.com) („ DIGIC” ) ad megbízást az Ön nevének és privát e-mail címének Profiles részére való megküldésével.

 

A Felmérések kitöltése online történik. A kérdőív kitöltésének feltétele, hogy nevét és e-mail címét a Profiles International Hungary Kft. rögzítse a Profiles International LLC. (5205 Lake Shore Drive, Waco, TX 76710, USA; honlap: www.profilesinternational.com; e-mail: databasegroup@wiley.com) által üzemeltetett www.profilesac.com, www.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon.

 

A Profiles felmérések kérdőíveiben található kérdések egyértelműek, a munka világában szükséges/hasznosítható kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják. A kérdések semmilyen esetben nem kérdeznek rá olyan adatra, mely bűnügyi személyes adatnak vagy különleges adatnak minősül (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat). A kérdőív kérdéseire adott válaszokból összetett pszichológiai következtetések nem vonhatók le. Amennyiben a kérdőív alapján készült mintariportba szeretne előzetes betekintést kérni, kérjük, jelezze, még a kérdőív kitöltésének megkezdése előtt.

A Felmérések kérdőívének kitöltésekor (a kérdőív befejezésekor) az Ön válaszait
(„ Válaszok” ) a www.profilesac.com, www.profilesgac.com vagy
www.profilessc.comoldalakon működő szoftver automatikusan kiértékeli. A kérdőív kitöltését követően az Ön által adott Válaszok alapján az adatok feldolgozása – azaz az automatikus kiértékelés – az Európai Unión kívül, a Profiles International LLC (5205 Lake Shore Drive, Waco, TX 76710, USA ; honlap: www.profilesinternational.com ) szerverein történik.

 

A kiértékelés tartalmaz egy szöveges értékelést, amely az egyén készségeinek,
képességeinek, kompetenciáinak összefoglalója és önmagunk fejlesztését és az önismeret növelését segíti („ Egyéni Szöveges Jelentés ”), valamint egy számszerűsített eredményt, amely megmutatja, hogy az egyes mért készségek Önnél egy tízes skálán a magyarországi átlaghoz képest milyen mértékben vannak jelen („ Egyéni Grafikus Jelentés” ). Az Egyéni Grafikus Jelentés és az Egyéni Szöveges Jelentés együttesen a továbbiakban mint „ PXT Riport ” szerepel.

 

Az Egyéni Grafikus Jelentésben szereplő, egyes kompetenciákra kapott magas vagy
alacsony értékek nem jelentenek jót vagy rosszat, azok helyes értelmezése előzetes
képzettséget igényel. A DIGIC egy személyes megbeszélés keretében ismerteti Önnel a PXT Riportot.

A Felmérések elvégzésének célja az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt kiválasztása, mérlegelve a jelölt érdeklődési körét és számára komfortos viselkedési jellemzőit. A DIGIC ezzel tudja elősegíteni, hogy a jelölt a készségeinek leginkább megfelelő, azokat maximálisan kiaknázni képes pozícióba és kihívások elé kerüljön.

 

Amennyiben az értékelt jelölt kiválasztásra kerül, és a DIGIC munkavállalója lesz, úgy az adatkezelés célja azon túl, hogy az adott értékelt személy személyes fejlesztéséhez adjon képet, hogy a DIGIC megfelelő információval rendelkezzen arra nézve, hogyan tudja a munkavállalót minél gyorsabban beilleszteni a munkakörébe.

A DIGIC a PXT Riportot és annak megállapításait a kiválasztás során, és amennyiben a jelölt kiválasztásra kerül és a DIGIC munkavállalója lesz, úgy a humán döntések meghozatala során használja fel (pl. tréningek, képzések szervezése, illetve előléptetések megtervezése).

 

Adatkezelők
Profiles International Hungary Kft.( levelezési cím: 1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail:
profiles@profiles.hu; honlap: http://www.profiles.hu/adatkezeles-tajekoztato-es-nyilatkozat)
az alábbi adatok vonatkozásában:
– Ön neve és e-mail címe;
– Felmérés kitöltése során adott Válaszok;
– PXT Riport.

 

DIGIC Pictures Kft. (levelezési cím: DIGIC HR Osztály 1031 Budapest, Záhony u. 7., e-mail: privacy@digicpictures.com) az alábbi adatok vonatkozásában:
– Ön neve és PXT Riportja

 

Adatkezelés célja :

 

A PXT Riport kezelésének célja, hogy
(i) a DIGIC az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki
(ii) a DIGIC minél hatékonyabban tudja támogatni az új munkatárs
beilleszkedését a munkakörbe, a csapatába.
(iii) Önnek egy olyan felmérésben való részvételt biztosítson, amely objektív
eszközökkel világít rá az Ön munka világában érvényesülő erősségeire és
gyengeségeire. Ezeket az információkat Ön saját maga hasznosíthatja a munkavégzése során (munkával kapcsolatos stratégiák kidolgozásánál, vagy a napi kihívások kezelése
során);

Az Ön nevének és e-mail címének a kezelése abból a célból történik, hogy azokat a
DIGIC továbbítsa a Felmérések lebonyolításáért felelős Profiles részére. A Profiles által végzett adatkezelés célja, hogy a Felmérések kitöltése céljából az Ön nevére szóló e-mailben küldje ki a Felmérés kitöltésére szolgáló linket, majd a Válaszok alapján
azokat kiértékelje.

Adatkezelés jogalapja:
A DIGIC az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján kezeli a
fentiekben meghatározott adatokat.

 

A DIGIC az alábbi intézkedésekkel biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét és a
magánélet tiszteletben tartását:
A Profiles adatkezelése vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az online kérdőívhez vezető link-re kattintás, majd a kérdőívbe történő belépés megfelel az Ön arra vonatkozó nyilatkozatának (ráutaló
magatartásának), hogy a kérdőívet önszántából tölti ki. Ön az adatkezeléshez adott
hozzájárulását bármikor visszavonhatja a profiles@profiles.hu e-mail címre küldött ilyen
irányú kérésével.

Adatfeldolgozó, adatok külföldre történő továbbítása
A Felmérések elvégzéséhez a Profiles Assessment Center-t az Amerikai Egyesült
Államokban bejegyzett Profiles International LLC üzemelteti, így az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveleteket a Profiles International LLC (5205 Lake Shore Drive, Waco, TX 76710, USA; e-mail cím: databasegroup@wiley.com honlap: www.profilesinternational.com ), mint adatfeldolgozó végzi.
Ennek megfelelően a személyes adatok továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre is. A Profiles International LLC betartja az EU és az USA között létrehozott Privacy Shield keretszabályzat kikötéseit. A Profiles International LLC vonatkozó tájékoztatója a
PAC_Infrastructure_Security_Data_Privacy honlapon olvasható.

 

A PXT Riportok tárolása tekintetében szintén adatfeldolgozónak minősül a Google Drive tárhelyet a DIGIC részére biztosító Google LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; a Google által vállalt adatkezelési és biztonsági feltételek a következő hivatkozáson érhetőek el:
https://cloud.google.com/security/gdpr/ )

Személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak
A DIGIC szervezetén belül az alábbi személyek férhetnek hozzá a PXT Riporthoz:
– HR divízió illetékes, és a PXT értelmezésére tanúsítvánnyal rendelkező
alkalmazottai
– A System divízió illetékes alkalmazottai a PXT Riport DIGIC-es szerveren való tárolásának következményeként rendszerszinten hozzáférhetnek ugyan az összes ott tárolt adathoz, de megtekintésükre nem jogosultak.

 

A Profiles szervezetén belül kizárólag megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező és az adott
ügyfél kezelésében illetékes munkatársak férhetnek hozzá a névhez és e-mail címhez,
valamint a PXT Riporthoz.

 

Az adatok megőrzési ideje
A DIGIC által kezelt PXT Riportot a pozícióra történő sikeres kiválasztás esetén a DIGIC a munkaviszony időtartama alatt, de legfeljebb 3 évig, illetve újabb felmérés elvégzése esetén az újabb felmérés elvégzéséig őrzi, a munkaviszony megszűnését, vagy a 3 év elteltét, illetve az újabb felmérés elvégzését követően azokat haladéktalanul törli. Sikertelen kiválasztás esetén a DIGIC a riportot haladéktalanul törli.

 

A Profiles az Ön személyes adatait (nevét, e-mail címét) a www.profilesac.com,
www.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon az Ön nevének, e-mail címének rögzítését követő 3 naptári évig őrzi. Önnek bármikor lehetősége van a Profiles International Hungary Kft-nél kérni a riportjának és személyes adatainak azonnali törlését is.

 

Amennyiben nem tölti ki a Felmérést, akkor nevét, e-mail címét a www.profilesac.com,
www.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakról a rögzítést követő 90 nap elteltével törli a Profiles.

 

Adatbiztonság
A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Profiles gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat a Profiles megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Profiles a PXT Riportot e-mailben juttatja el.
Az Eredményt a DIGIC a Google Drive-on tárolja.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Bármikor tájékoztatást kérhet akár a Profiles-tól, akár a DIGIC-től az általuk kezelt személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosult a Profiles-al közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Profiles törli az általa kezelt személyes adatokat. Amennyiben nem kívánja, hogy a DIGIC a továbbiakban kezelje az XT Riportot, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez esetben a DIGIC haladéktalanul törli az XT Riportot. Továbbá Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, azaz az adatkezelési műveletek ideiglenes szüneteltetését. Továbbá Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az Ön kérése esetén az adatkezelők kötelesek az Önről kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön, vagy az Ön által megjelölt személy részére átadni.

 

Amennyiben a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem a Profiles által végzett
adatkezeléshez kapcsolódik, úgy a kérelmet a profiles@profiles.hu e -mail címre vagy a
Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6. címre szíveskedjen
megküldeni. Amennyiben a kérelem a DIGIC által végzett adatkezelésekhez kapcsolódik, úgy a kérelmet a privacy@digicpictures.com e-mail címre vagy a ˙1031 Budapest, Záhony u. 7. szám alatti címre szíveskedjen megküldeni.

 

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a Profiles-nál, vagy a DIGIC-nél
tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, továbbá panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi Információszabadság Hatóságnál (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.